uw recht op visie

Faq

Geschillen met de overheid
Nee, u moet eerst een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De gemeente moet dan een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Als voor u de 'beslissing op het bezwaar' negatief is, is het mogelijk om bij de bestuursrechter in beroep te gaan. De bestuursrechter kijkt of de gemeente een juridisch juiste beslissing heeft genomen. Soms kunt u het bezwaarschrift overslaan en rechtstreeks in beroep gaan bij de rechter, bijvoorbeeld bij besluiten waarbij een openbare voorbereidingsprocedure heeft plaatsgevonden.
Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn verschillende mogelijkheden die afhankelijk zijn van de feiten. Soms kan een schadeclaim worden ingediend bij het bestuursorgaan. Als het overheidsorgaan beslist om de schade niet te vergoeden, kunt u een bezwaarschrift tegen die beslissing indienen bij het overheidsorgaan. Als ook op dit bezwaarschrift een voor u negatieve beslissing valt, kunt in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Nee, u kunt niet tegen iedere handeling van een overheidsorgaan in beroep gaan. Het openbreken van een weg is een feitelijke handeling, waaraan geen besluit ten grondslag ligt. U kunt alleen bezwaar maken en later in beroep gaan tegen besluiten.
U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. U doet dat door het indienen van een bezwaarschrift. Daar moet het volgende in staan: - uw naam en adres - de datum - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt - de reden waarom u het niet eens bent met het besluit - handtekening. Als het bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bestuursorgaan komt dan niet aan een inhoudelijke beoordeling van uw bezwaren toe. Het bestuursorgaan moet u wel in de gelegenheid stellen een onvolledigheid in uw bezwaarschrift te herstellen.
U gaat in beroep bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Er zijn negentien rechtbanken verspreid over Nederland. U gaat in beroep bij de rechtbank van het gebied waarin uw woonplaats ligt. Het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen is verplicht te vermelden of tegen het besluit beroep mogelijk is en bij welke rechter u moet zijn. De overheid kan ook (civielrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan een vordering worden ingesteld bij de kantonrechter (tot € 5000,00) of bij de sector civiel van de rechtbank (vanaf € 5.000,00).
In de Wet op de rechterlijke indeling staan per arrondissement alle gemeenten opgesomd. De wet kunt u zelf nalezen op de site wetten.overheid.nl.
Voor het indienen van een beroepschrift geldt een termijn van zes weken. Wanneer u uw beroepschrift niet binnen deze termijn indient, kan uw beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechtbank komt dan niet aan een inhoudelijke beoordeling van uw standpunt toe. De zes weken termijn geldt niet bij beroep tegen het niet of niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.
Het beroep is niet kosteloos. U moet een bijdrage in de kosten van de rechtspraak betalen. Deze bijdrage wordt griffierecht genoemd. Nadat u een beroepschrift hebt ingediend, stuurt de griffier van de rechtbank u of uw advocaat een rekening voor het griffierecht. Als u het griffierecht niet betaalt, of niet tijdig betaalt, loopt u het risico dat de rechtbank uw zaak niet inhoudelijk zal behandelen.
U kunt in beroepszaken voor de bestuursrechter zelf procederen. U kunt zich echter ook laten vertegenwoordigen door een ander. Deze treedt dan als uw gemachtigde op. Bij het instellen van beroep dient een gemachtigde een volmacht over te leggen waaruit blijkt dat hij gerechtigd is voor u beroep in te stellen. Dat hoeft niet als hij een advocaat is. Onder professionele gemachtigden vallen vakbondsjuristen, advocaten, juristen van het Bureau Rechtshulp, een juridisch adviesbureau en een rechtsbijstandverzekeraar.
Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, wordt het griffierecht dat u aan het begin van de procedure heeft betaald, aan u vergoed. Dat gebeurt door het bestuursorgaan. Zo betaalt de gemeente het griffierecht terug, als uw beroep tegen een besluit van het college van burgemeester & wethouders gegrond wordt verklaard.
Ja, als u een beroepszaak begint tegen een besluit van een bestuursorgaan en intussen komt het bestuursorgaan toch tegemoet aan uw bezwaar, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht. U moet dan zelf een schriftelijk verzoek hiervoor indienen bij het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan worden veroordeeld tot het betalen van uw proceskosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die u maakt voor het inschakelen van een professionele rechtsbijstandverlener. Maar het kan ook gaan om reis- en verblijfskosten, verletkosten, en bijvoorbeeld kosten van internationale telefoongesprekken.
Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de rechtbank vragen u een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank kan u alleen een schadevergoeding toekennen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: - u hebt uitdrukkelijk om een schadevergoeding gevraagd; - het besluit van het bestuursorgaan wordt geheel of gedeeltelijk vernietigd; - u hebt als gevolg van het vernietigde besluit schade geleden; - het bestuursorgaan is daarvoor aansprakelijk. Soms staat de hoogte van de geleden schade al vast op het moment van de uitspraak. Als dat zo is, kan de rechter het bedrag van de schadevergoeding in de uitspraak opnemen.
Ondanks dat u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, kan het bestuursorgaan zijn besluit in principe toch uitvoeren. Uw bezwaar of beroep heeft namelijk in het algemeen geen 'schorsende werking'. Wilt u bereiken dat het besluit waarmee u het niet eens bent, voorlopig niet mag worden uitgevoerd? Dan kunt u de president van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen door dit besluit te schorsen. Een voorlopige voorziening kunt u ook vragen als uw aanvraag is geweigerd en u er groot belang bij heeft snel te weten of die weigering terecht is. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er bezwaar is gemaakt, of beroep is ingesteld. Verder geldt dat er een spoedeisend belang moet zijn. Op een verzoek om een voorlopige voorziening wordt snel beslist, meestal binnen enkele weken, maar bij grote spoed ook wel binnen enkele dagen of uren. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.
Als uw zaak spoedeisend is, kan de rechtbank beslissen uw zaak versneld te behandelen. Dit betekent dat termijnen binnen de procedure worden ingekort om sneller tot de zitting en de uitspraak te komen. U kunt om een versnelde behandeling vragen. U moet daarbij dan wel aangeven waarom u vindt dat uw zaak versneld, dus met voorrang moet worden behandeld. Ook het bestuursorgaan kan om versnelde behandeling vragen. Bij een versnelde behandeling wordt de zaak zelf dus in zijn geheel snel behandeld. Bij een voorlopige voorziening wordt snel beslist over een onderwerp, maar de gewone rechtszaak loopt met de gebruikelijke termijnen door.
Civiele Procedure
Ja, als de rechter u in het gelijk stelt, zal hij de tegenpartij veroordelen tot vergoeding van de door u gemaakte kosten zoals deurwaardersexploot, eventueel buitengerechtelijke incassokosten en griffierechten. Besluit de gedaagde te betalen, nadat deze een dagvaarding heeft ontvangen, maar voordat de zitting heeft plaatsgevonden? Dan kan de eiser de dagvaarding gewoon aanbrengen en de (kanton)rechter laten weten dat de hoofdsom is betaald, maar de kosten niet. De (kanton)rechter zal dan in het algemeen een kostenveroordeling uitspreken. De kosten voor een advocaat worden slechts deels vergoed.
Het is niet verplicht. Wel is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat of een deurwaarder. In de procedure bij de rechtbank is een advocaat wel verplicht.
Nee, iedereen kan een rechtszaak bij de (kanton)rechter beginnen, zonder toestemming te vragen aan de gedaagde partij.
In spoedeisende zaken kunt u een voorlopig oordeel van de kortgedingrechter vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om ontruiming of een straatverbod. De zaak mag niet te ingewikkeld zijn; dat betekent bijvoorbeeld dat er niet te veel getuigen en deskundigen kunnen worden opgeroepen. De uitspraak vindt uiterlijk binnen veertien dagen plaats en is eigenlijk voorlopig. Hierna kunnen partijen door middel van een gewone civiele rechtbankprocedure, de zogenaamde bodemprocedure, een definitieve uitspraak verlangen.
U kunt uw verweer zowel van tevoren indienen als naar de zitting meenemen. Het verweerschrift dient in tweevoud te worden verstuurd en gericht te worden aan de griffie van de betreffende rechtbank.
De meeste civiele procedures beginnen met een dagvaarding. De eiser laat een advocaat die ingeschreven staat bij de rechtbank, een dagvaarding aan de andere partij uitbrengen. In de procedure bij de kantonrechter kan de eiser ook 'in persoon', dat wil zeggen zonder advocaat, procederen. De deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de gedaagde. In de dagvaarding kan de gedaagde lezen wat de eiser van hem wil en op welke datum hij voor de rechtbank moet verschijnen. De procedures bij de sectoren kanton en civiel worden uitvoerig beschreven in rolreglementen die voor alle rechtbanken gelden.
Voor vorderingen tot € 25.000,00 kunt u bij de sector kanton van de rechtbank terecht. Voor geldbedragen boven de € 25.000,00 moet u bij de rechtbank procederen. Gaat het om een vordering op grond van een huur- of arbeidsovereenkomst, dan kunt u - ongeacht de hoogte van de vordering - toch bij de sector kanton terecht.
Nee. Voor een kort geding bij de kantonrechter is geen advocaat nodig. Als gedaagde partij in een kort geding bij de rechtbank heb je ook geen advocaat nodig. Wel is het vaak verstandig een advocaat in de arm te nemen.
Een civiele procedure duurt in principe één jaar. De rechtzoekende moet er rekening mee houden dat die termijn overschreden kan worden wegens aanhouding van de zaak (op verzoek van de partijen of als de rechter dat bepaalt).
Daar gelden geen termijnen voor. Een zaak kan dus een aantal keer worden aangehouden. Wel moet de rechtbank of het hof een redelijke termijn in acht houden.
Tijdens een civiele procedure kan de rechter of kantonrechter partijen oproepen om voor hem te verschijnen. Bijvoorbeeld om een regeling te treffen of een toelichting op de schriftelijke stukken te geven.
Belastingvragen
U moet eerst bezwaar indienen bij de belastinginspecteur. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de belastingkamer van de rechtbank Arnhem, Breda, Den Haag, Haarlem of Leeuwarden. Op (de achterzijde van) de uitspraak op het bezwaarschrift staat bijna altijd vermeld bij welke rechtbank u beroep kunt instellen.
Strafzaken
Dat is inderdaad mogelijk. Het slachtoffer kan via de officier van justitie een vordering tot schadevergoeding indienen en de verdachte kan worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Als die vordering tot schadevergoeding te ingewikkeld is, kan het nodig zijn om een civiele procedure te starten. Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen ook een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Met een eenmalige uitkering wil het fonds deze slachtoffers een steuntje in de rug bieden.
Een boete is eigenlijk een transactievoorstel van de officier van justitie. Als u de boete betaalt, ziet de officier af van verdere strafvervolging. Daar komt dus geen rechter aan te pas. Als u de zaak laat voorkomen, kan de rechter hetzelfde bedrag als boete opleggen, maar ook een hogere of lagere boete opleggen. De rechter laat in zijn beslissing verscheidene factoren meewegen, die per zaak kunnen verschillen. Het is in zijn algemeenheid dus niet te zeggen of u beter het transactievoorstel kunt betalen of de zaak beter kunt laten voorkomen bij de rechter. Als het tot een veroordeling komt, kan het zijn dat daarvan aantekening wordt gemaakt in de justitiële documentatie.
In bepaalde gevallen kunnen de politie en de officier van justitie de zaak zelf afhandelen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld iemand een transactie aanbieden. Gaat de verdachte hierop in, dan betaalt hij een bepaald geldbedrag en is hij van de zaak af. Ernstige misdrijven zal de officier van justitie altijd aanbrengen bij de rechter.
Ja, u moet als getuige altijd verschijnen. Dat kan bij een verhoor door de onderzoeksrechter, de rechter-commissaris. Maar ook bij de rechtszitting. In beide gevallen wordt u onder ede gehoord en bent u verplicht de waarheid te spreken.
Wraking
In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter. Dat is geregeld in het Europees verdrag voor de rechten van de mens en ook in verschillende wetten vastgelegd. Een rechtzoekende (een partij) die goede redenen heeft om te denken dat een rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan verzoeken deze rechter te vervangen. Zo’n verzoek wordt een verzoek tot wraking genoemd. Zo’n verzoek wordt toegewezen als er sprake is van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’. Voor het strafrecht is dat artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), voor het civiel recht artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en voor het bestuursrecht artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek tot wraking kan zich niet richten op de betrokken griffier of officier van justitie in de zitting. Wel kan een rechter-commissaris in strafzaken of insolventies (faillissementszaken) worden gewraakt. Bron: www.rechtspraak.nl.
Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. Schriftelijk voor aanvang van de zitting De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter partijdig vindt en deze wil wraken. Mondeling ter zitting De rechtzoekende licht het verzoek toe en vraagt het verzoek in het verslag van de zitting (het procesverbaal) te vermelden. Dit kan zowel bij aanvang van de zitting als tijdens de zitting gedaan worden. Schriftelijk na de zitting De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter op zitting partijdig vond en deze alsnog wil wraken. Een verzoek tot wraking kan niet worden ingediend nadat er uitspraak is gedaan. Bron: www.rechtspraak.nl.
Een verzoek kan alleen gedaan worden door degenen die in de zaak zijn betrokken. Dat kunnen zijn: een partij of een verdachte en hun advocaat of gemachtigde. De partij of verdachte kan het zelf doen of door zijn advocaat of gemachtigde, namens hem/haar, laten doen. Bron: www.rechtspraak.nl.
De betrokken rechter kan zich bij het verzoek neerleggen en zich laten vervangen door een andere rechter. De rechter berust dan in de wraking en schorst de zitting. Mocht er direct een vervanger beschikbaar zijn dan kan de zaak doorgaan. Zo niet, dan wordt de zaak naar een andere datum verplaatst. Een rechter die vindt dat hij onpartijdig is in deze zaak, zal de zitting schorsen. In dat geval zal het verzoek worden beoordeeld door drie andere rechters, die samen de zogenoemde ‘wrakingskamer’ vormen. Bron: www.rechtspraak.nl.
De leden van de wrakingskamer worden door het gerechtsbestuur aangewezen uit de rechters van de rechtbank, die de zaak behandelt, waarin het wrakingsverzoek werd gedaan. De wrakingskamer wordt bijeen geroepen door de president, of zijn/haar plaatsvervanger. Het gerechtsbestuur kan een vaste wrakingskamer aanstellen. Dat betekent dat voor een bepaalde periode dezelfde drie rechters steeds alle wrakingverzoeken behandelen. De wrakingskamer wordt ondersteund door een griffier. Bron: www.rechtspraak.nl.
Het verzoek wordt voorgelegd aan de president van de rechtbank of zijn/haar plaatsvervanger. Die bekijkt of het verzoek op de juiste argumenten berust. Dit moeten uitzonderlijke omstandigheden zijn die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter ten opzichte van een rechtzoekende een vooroordeel heeft, althans die vrees gerechtvaardigd is. Oordeelt de president dat op zichzelf de mogelijk tot wraking leidende argumenten zijn aangevoerd dan roept hij de wrakingskamer bijeen. Voldoen de argumenten niet aan de criteria van de wetsartikelen, dan kan de verzoeker in zijn verzoek ‘niet worden ontvangen’ en de verzoeker zal in dat geval dan ook direct niet-ontvankelijk worden verklaard. De ‘wrakende partij’ wordt hiervan op de hoogte gesteld en de zitting kan mogelijk direct doorgaan of op een latere datum. Het komt wel voor dat er eigenlijk geen sprake is van een wrakingsverzoek, maar dat het in wezen gaat om een klacht. In dat geval zal de verzoeker daarop worden gewezen en kan hij besluiten of hij inderdaad een klacht wil indienen. Bron: www.rechtspraak.nl.
De zitting van de wrakingskamer is in beginsel openbaar. Voor bestuursrechtelijke en civiele zaken is dit vastgelegd in de artikelen (8:26 Awb respectievelijk 27 Rv). In strafzaken is geen behandeling ter openbare zitting voorgeschreven (artikel 515 Sv). Bij de meeste rechtbanken geldt dan als het uitgangspunt: een tijdens een openbare zitting ingediend wrakingsverzoek wordt in het openbaar behandeld en omgekeerd; een tijdens een besloten zitting ingediend verzoek, wordt behandeld op een besloten zitting. Bron: www.rechtspraak.nl.
De wrakingskamer nodigt de persoon die wraakt en de betreffende rechter(s) uit op een zitting. Als er nog meer personen bij de zaak betrokken zijn, zoals een wederpartij, worden zij als toehoorder bij de wrakingszitting uitgenodigd. De wrakingskamer kan ook aan hen vragen stellen. Alle betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. De betrokken rechter is niet verplicht te verschijnen. Hij kan schriftelijk zijn standpunt toelichten. Aan het einde van de zitting deelt de voorzitter van de wrakingskamer mee wanneer de uitspraak wordt gedaan. De uitspraak wordt in een beschikking vastgelegd. Bron: www.rechtspraak.nl.
De wrakingskamer doet schriftelijk en gemotiveerd z.s.m. maar uiterlijk binnen twee weken uitspraak. De beschikking wordt aan alle personen toegezonden, die bij de zaak betrokken zijn.. Regelmatig worden uitspraken van de wrakingskamer op deze site gepubliceerd. Bron: www.rechtspraak.nl.
De wrakende partij moet zich bij de uitspraak neerleggen. De behandeling van de zaak zal worden voortgezet. Wel kan in hoger beroep bij het hof of in cassatie bij de Hoge Raad de onpartijdigheid van de rechter opnieuw worden getoetst. Bron: www.rechtspraak.nl.
Ja, een rechter kan in verschillende rechtszaken worden gewraakt. Ook in dezelfde zaak kan dit meerdere malen gebeuren, maar dan zal het moeten gaan om andere feiten en omstandigheden die pas later bekend zijn geworden. Wraking mag echter geen middel zijn om het verloop van rechtszaken te rekken. Bron: www.rechtspraak.nl.
Regelmatig worden uitspraken van wrakingskamers op deze site gepubliceerd, soms in een wrakingdossier. Alle gerechten hebben een Wrakingsprotocol. Je kunt dit protocol vinden onder de reglementen van elk individueel gerecht. Alle gerechten stellen jaarlijks een Jaarverslag Wrakingen op. Hierin kunt u lezen hoe vaak er wordt gewraakt en welke uitspraken de wrakingskamer heeft gedaan. Bron: www.rechtspraak.nl.
Overig
Kijk in de databank op Rechtspraak.nl. Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, kunt u de rechtbank (of het gerechtshof) vragen om een afschrift van het vonnis. Om privacyredenen kan de rechtbank beslissen geen inzage te geven.
Via Postbus 51, de informatiedienst van de overheid, kunt u vragen voorleggen.
Kijk op www.om.nl, de site van het Openbaar Ministerie.
Kijk op www.cjd.nl, de site van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie.
Uitspraken
Dat verschilt per soort zaak. Na de behandeling van een civiel kort geding doet de rechter over het algemeen binnen veertien dagen uitspraak. Maar als het nodig is, doet de kort geding rechter onmiddellijk na behandeling van de zaak een uitspraak. De civiele bodemprocedure vergt meer tijd. Het streven is om binnen vier weken (kanton) of zes weken (rechtbank) na het sluiten van de behandeling vonnis te wijzen. Bij strafzaken wordt uiterlijk veertien dagen na de behandeling van de zaak uitspraak gedaan. De politierechter doet in de regel meteen na behandeling van de zaak een mondelinge uitspraak. De bestuursrechter moet binnen zes weken na behandeling van de zaak een schriftelijke uitspraak doen. Soms doet de rechter meteen mondeling uitspraak. In bepaalde gevallen is een versnelde behandeling van een bestuurszaak mogelijk, en de rechter zal dan ook sneller uitspraak doen. Bij een voorlopige voorziening, het kort geding in het bestuursrecht, wordt binnen enkele weken beslist. Maar als het nodig is, kan het ook binnen enkele uren.
Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Bij geldvorderingen moet het dan wel om een bedrag van minimaal € 1.750,00 gaan. Hiervoor geldt in het algemeen een termijn van drie maanden. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig.
U kunt beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Er zijn negentien rechtbanken verspreid over Nederland. U gaat in beroep bij de rechtbank van het gebied waarin uw woonplaats ligt. Het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen, is verplicht te vermelden of tegen het besluit beroep mogelijk is en bij welke rechter u moet zijn.
Betreft het een zaak over de sociale zekerheid of een ambtenarenkwestie, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. In andere gevallen kunt u in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Onder de uitspraak van de rechtbank staat vermeld of u in hoger beroep kunt en bij welke hogerberoepsrechter u moet zijn.
Is er in hoger beroep een uitspraak geweest, dan bestaat er geen mogelijkheid om de zaak inhoudelijk door een andere rechter te laten behandelen. Wel is het mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad bekijkt alleen of het gerecht dat de beslissing heeft genomen het recht juist heeft toegepast en of er aan alle vormvoorschriften is voldaan die de wet oplegt. De Hoge Raad behandelt (de feiten van) de zaak dus niet opnieuw. Als de Hoge Raad vindt dat het recht niet goed is toegepast en/of dat niet aan alle vormvoorschriften is voldaan, dan verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar de rechter. Die rechter moet dan rekening houden met het oordeel van de Hoge Raad.

Almelo

Twentepoort West 10-7
7609 RD Almelo
0546 760 860
0546 760 861
almelo@danielshuisman.nl

Enschede

Zuiderval 90-92
7543 EZ Enschede
053 760 0860
053 760 0861
enschede@danielshuisman.nl

Goor - spreekuur locatie

Alleen op afspraak
Diepenheimseweg 1
053 760 0860

enschede@danielshuisman.nl

faillissementen

Nummer: C/08/16/432 F
Dutch Pancake Factory B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/245 F
JOMA Beheer Wierden B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/246 F
J.G.P. Marsman Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/123 F
Evers Staalbouw B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/279 F
Recycling Development B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/280 F
Boa Recycling Equipment B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/298 F
Boa Recycling GmbH
lees meer >
Nummer: C/08/16/142 F
TSN Begeleiding B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/16/262 F
Plantage Oost Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/16/261 F
Plantage Oost B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/172 R
Apptools Development B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/16/84 F
Stichting Charitas Zorg
lees meer >
Nummer: C/08/16/134 F
TSN West-Brabant B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/133 F
TSN Noord-Oost Brabant B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/132 F
TSN Achterhoek B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/131 F
TSN Groningen Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/16/130 F
TSN Thuiszorg B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/230 F
Electro Calorique Holland B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/149 F
Solution of Energy Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/166 F
BV Aannemersbedrijf J. Fokk...
lees meer >
Nummer: C 08/15/379 F
Alves B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/280 F
R. Kock Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/281 F
M. Mulder Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/245 F
Handelsonderneming Nomar B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/282 F
Treb Com B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/214 F
P.J. Pont Almelo B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/260 F
Bouwbedrijf Kampman B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/259 F
Vigor Projecten B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/258 F
Vigor Bouwgroep B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/167 F
WIJO Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/15/218 F
ITV B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/111 F
Susanna Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/110 F
Mussana nederland B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/15/141 F
De Bloemenhoek V.O.F.
lees meer >
Nummer: C/08/15/160 F
Alea Bouwservice B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/14/565 F
Ichtus Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/14/564 F
Ichtus Vastgoed B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/14/562 F
Huyskamp Houtgroep Goor B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/849 F
J.H.M. Altena Westerhaar Ho...
lees meer >
Nummer: C/08/14/848 F
T. Altena Vroomshoop Holdin...
lees meer >
Nummer: C08/14/807 F
Colorizer B.V.
lees meer >
Nummer: C08/14/806 F
Altena Trappen B.V.
lees meer >
Nummer: C08/14/805 F
Altena Treden B.V.
lees meer >
Nummer: C08/14/804 F
Altwes Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C08/14/803 F
Timmerfabriek Altena B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/689 F
Frank Haasewinkel Hoorzorg ...
lees meer >
Nummer: C/08/14/688 F
Frank Haasewinkel Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/14/927 F
Proton Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/900 F
Gerwin Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/14/899 F
Wergin B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/11/285 F
Brava vastgoed B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/719 F
We Innovate Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/92 F
Renovatieplan Kunststoftech...
lees meer >
Nummer: C/08/13/313 F
Renovatieplan Kunststoftech...
lees meer >
Nummer: C/08/14/563 F
Huyskamp Houtgroep Bewerkin...
lees meer >
Nummer: C/08/14/561
Huyskamp Houtgroep Hengelo ...
lees meer >
Nummer: C/08/14/659 F
Jahoor Lichtenvoorde B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/648 F
Jahoor Tubbergen B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/647 F
Jahoor Raalte B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/646 F
Jahoor Denekamp B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/645 F
Jahoor Haaksbergen B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/644 F
Jahoor Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/643 F
Frank Haasewinkel Audiciens...
lees meer >
Nummer: C/08/14/696 F
Frans van 't Spoor V.O.F.
lees meer >
Nummer: C 08/14/622 F
Yellowfields B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/704 F
Bar Café Kelder B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/650 F
Dasvrie B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/281 F
Morgenstond Glas- en Gevelo...
lees meer >
Nummer: C/08/14/526 F
Bijkerk & Zn. Horeca-, Kant...
lees meer >
Nummer: C 08/14/474 F
Knoop Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/443 F
Beton- en Aannemingsmaatsch...
lees meer >
Nummer: C/08/14/305 F
De Wyllandrie B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/304 F
Restaurant De Wanne B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/303 F
Hotel De Wiemsel B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/302 F
Beheermaatschappij De Wiems...
lees meer >
Nummer: C/08/14/422 F
Nowa Wies B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/355 F
Meubelmarkt Oldenzaal B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/306 F
Globe Food Equipment B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/258 F
Slotbeheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/03/14/48 F
R.M. Severijn Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/869 F
Edese Detachering Services ...
lees meer >
Nummer: C/08/14/87 F
De Hilgenhorst Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/88 F
De Hilgenhorst Management B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/207 F
White II White B.V.
lees meer >
Nummer: C/09/14/177 F
Severijn B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/93 F
Ruinerwold Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/14/6 F
Tuinhout Profijt C.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/165 F
LTC Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/818 F
OAD: OAD Busbedrijf BV (Eng...
lees meer >
Nummer: C/08/13/829 F
OAD: Globe Reisburo BV (Eng...
lees meer >
Nummer: C/08/13/836 F
OAD: SRC-Cultuurvakanties B...
lees meer >
Nummer: C/08/13/822 F
OAD: OAD Reizen B.V. (English)
lees meer >
Nummer: C/08/13/816 F
OAD: OAD Groep B.V. (English)
lees meer >
Nummer: C/08/13/817 F
OAD: OAD BV (Enlish)
lees meer >
Nummer: C/08/13/816 e.v.
OAD: General explanation to...
lees meer >
Nummer: C/08/13/819 F
OAD: OAD Touringcarbedrijf ...
lees meer >
Nummer: C/08/13/1023F
Reerink v.o.f.
lees meer >
Nummer: C/08/13/921 F
Dijkman Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/920 F
Den Ham Infra B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/987 F
Het Binnenhoff Interieurs B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/988 F
Polaris Beheer Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/989 F
Polaris Vastgoed Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/986 F
Polaris Holding Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/816 e.a.
OAD: algemene toelichting o...
lees meer >
Nummer: C/08/13/817 F
Oad: OAD B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/845 F
Oad: Volvere GXXI B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/844 F
Oad: Reisburo Van Staalduin...
lees meer >
Nummer: C/08/13/843 F
Oad: Focus-Travel B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/842 F
Oad: Brooks Beheermaatschap...
lees meer >
Nummer: C/08/13/841 F
Oad: Reisburo Zuid-Tours B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/840 F
Oad: Reisbureau Schoenmaeck...
lees meer >
Nummer: C/08/13/839 F
Oad: Orad B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/838 F
Oad: Van Dongen Autobus Exp...
lees meer >
Nummer: C/08/13/837 F
Oad: Touringcarbedrijf Van ...
lees meer >
Nummer: C/08/13/837 F
Oad: SRC-Cultuurvakanties B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/835 F
Oad: Volvere GXX B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/834 F
Oad: Volvere GXIX B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/833 F
Oad: Globe Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/832 F
Oad: OAD Reisorganisatie Ho...
lees meer >
Nummer: C/08/13/831 F
Oad: Brooks Reisburo B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/831 F
Oad: Globe Reisburo, Partic...
lees meer >
Nummer: C/08/13/829 F
Oad: Globe Reisburo B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/828 F
Oad: O.A.D. Hotels B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/827 F
Oad: OAD Services B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/826 F
Oad: Nepal Reizen B.V.
lees meer >
Nummer: C/-8/13/825 F
Oad: OAD Participaties B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/§3/824 F
Oad: Vakanties Online B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/823 F
Oad: O.A.D. Vliegreizen B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/822 F
Oad: OAD Reizen B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/821 F
Oad: OAD Reizen, Participat...
lees meer >
Nummer: C/08/13/820 F
Oad: O.A.D. Streekvervoer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/819 F
Oad: OAD Touringcarbedrijf ...
lees meer >
Nummer: C/08/13/818 F
Oad: OAD Busbedrijf B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/816 F
Oad: Oad Groep B.V.
lees meer >
Nummer: C/05/13/968 F
Aannemersbedrifj J.L. Klaas...
lees meer >
Nummer: C/05/13/967 F
Aannemingsmaatschappij De V...
lees meer >
Nummer: C 08/13/742 F
Olde Rikkert Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/742 F
Olde Rikkert Vastgoed Ontwi...
lees meer >
Nummer: C 08/13/741 F
Timmerfabriek Oldenzaal B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/740 F
Aannemingsmaatschappij Olde...
lees meer >
Nummer: C 08/13/739 F
Olde Rikkert Bouwgroep B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/744 F
Aannemingsmaatschappij Olde...
lees meer >
Nummer: C/08/13/879 F
Polman Fijnhout B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/756 F
G&P Products B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/617 F
Stichting Kindercentrum Esrein
lees meer >
Nummer: C/01/13/826 F
Ikbal B.V.
lees meer >
Nummer: C 08/13/364 F
Henk ter Horst BV
lees meer >
Nummer: C 08/13/406 F
Ter Horst Vastgoed BV
lees meer >
Nummer: 28503
AAA Holding Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: 28504
AAA Beheer Enschede B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/642 F
Matrix Installatie Adviseur...
lees meer >
Nummer: C 08/12/452 F
MW Financial Services BV
lees meer >
Nummer: 28897
Anibo B.V.
lees meer >
Nummer: C/13/08/555 F
MB Interieurs BV
lees meer >
Nummer: 28722
De Holterhof BV
lees meer >
Nummer: 20991
M A C
lees meer >
Nummer: 28665
RHK Vastgoed BV
lees meer >
Nummer: C/08/12/492 F
KG-N BV
lees meer >
Nummer: 27011
Gromit Holding BV
lees meer >
Nummer: 27012
X2 Studio BV
lees meer >
Nummer: C/08/13/411 F
AH ter Horst Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/412 F
FJ ter Horst Beheer BV
lees meer >
Nummer: C 08/13/413 F
Ter Horst Holding BV
lees meer >
Nummer: C/08/13/629F
HMK Handelsonderneming B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/42 F
Caravan- en Campeertechniek...
lees meer >
Nummer: F.08/13/612
Simonex Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/203 F
Trechterbeker B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/204 F
Vuistbijl B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/202 F
Warring van der Laan B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/201 F
Skala Mala B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/541 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/465F
SWM B.V. voorheen Schipper ...
lees meer >
Nummer: C/08/13/369F
Punctuality Secretarieel To...
lees meer >
Nummer: 08/13/401 F
LifeXS B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/248 F
Staalbouw Gorate B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/247 F
Houtbouw Gorate B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/250 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/77 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/76 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/75 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/74 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/73 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/72 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/71 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/70 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/69 F
Groothuis Projecten Partici...
lees meer >
Nummer: C/08/13/68 F
Groothuis Projecten II B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/08/13/67 F
Groothuis Projecten I B.V.
lees meer >
Nummer: 08/12/532 F
W. Herzberg B.V. h.o.d.n. F...
lees meer >
Nummer: C/08/13/113 F
Heu-Tem B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/78 F
Heu-Tem GmbH
lees meer >
Nummer: C/08/13/49 F
Temmink Infra Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/48 F
Temmink Groep B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/47 F
J.A. Temmink en Zn. B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/723 F
Temmink Infra GmbH
lees meer >
Nummer: F/08/13/146
J.F. Eikelboom Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/148 F
Aktief Hellendoorn B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/147 F
Feest & Party B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/149 F
Feest & Spel B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/698 F
Temmink Infra en Milieu B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/699 F
Detem Ontwerp B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/700 F
De Hilgenhorst Lease B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/695 F
Dega Verkeersinfra B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/694 F
Verkeersbordhuren.nl B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/696 F
Dega Infra Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/697 F
Temmink Materieel B.V.
lees meer >
Nummer: C/8/13/119 F
De Blaauw Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/13/118 F
De Blaauw Bouwprojecten B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/562 F
Schonewille Vastgoed B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/563 F
B.L. Holding B.V.
lees meer >
Nummer: 08/12/561 F
V.O.F. Vastgoed B&B
lees meer >
Nummer: 08/12/603 F
Outlet Planet B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/691 F
Comarca Beheer B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/01/28-29-44-51 F
Aerpac B.V. c.s.
lees meer >
Nummer: C/08/12/420 F
Groothuis Mekkelenberg Behe...
lees meer >
Nummer: C/08/12/412 F
Groothuis Bouw Holding B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/411 F
Groothuis Projecten Holding...
lees meer >
Nummer: C/08/12/410 F
Groothuis Woningbouw B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/2/293 F
Bouwbedrijf Schothans B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/12/154 F
Fortezz Varsseveld B.V.
lees meer >
Nummer: F.12/190
Taxi Twente B.V.
lees meer >
Nummer: 12/259F
X Kwadraat BV
lees meer >
Nummer: 10/221F
Weyl Holding BV
lees meer >
Nummer: 10/234-253F
Weyl Export Holding e.a.
lees meer >
Nummer: 10/220F
Weyl Beef Products BV
lees meer >
Nummer: 10/408F
Weyl België BVBA
lees meer >
Nummer: 03/84F
VD Oost Nederland BV
lees meer >
Nummer: 11/150F
Typische Uitgaven B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/11/544 F
Teha Groep BV
lees meer >
Nummer: 09/034F
Servecare BV
lees meer >
Nummer: 09/276F
Signus ICT Services BV
lees meer >
Nummer: 09/281F
Scan Financieringen BV
lees meer >
Nummer: C/08/09/518 F
Salland Exploitatie II BV
lees meer >
Nummer: C/08/09/517 F
Salland Exploitatie BV
lees meer >
Nummer: 11/395F
Starters Tips BV
lees meer >
Nummer: 11/59F
Romi Fruit BV
lees meer >
Nummer: 11/489F
R.V. Beheer BV
lees meer >
Nummer: 11/490F
R.V. Vastgoed BV
lees meer >
Nummer: 10/219F
Qutive BV
lees meer >
Nummer: 09/452F
Polaroid Trading BV
lees meer >
Nummer: 09/363F
Polaroid GmbH
lees meer >
Nummer: 09/454F
Polaroid Consumer Electroni...
lees meer >
Nummer: 09/453F
Polaroid International BV
lees meer >
Nummer: 09/159F
Nederveen Herenmode Ensched...
lees meer >
Nummer: 11/48F
Nederveen Staal BV
lees meer >
Nummer: 09/471F
Mestafzet Combinatie Nederl...
lees meer >
Nummer: 11/231F
Multi Music Equipment BV
lees meer >
Nummer: 10/218F
Kiwi Personeelsdiensten BV
lees meer >
Nummer: 10/44F
J.W. Baron Beheer BV
lees meer >
Nummer: C/08/10/222 F
Holding Defa BV
lees meer >
Nummer: 06/405F
HBNS BV
lees meer >
Nummer: 11/274F
Handelsonderneming Jan Lubb...
lees meer >
Nummer: C/08/03/82 c.s. F
FD Oost Nederland BV
lees meer >
Nummer: C/08/11/519 F
Ex-Tra Twente BV
lees meer >
Nummer: C/08/09/311 F
Dynamast BV
lees meer >
Nummer: 10/45F
De Baron Projektontwikkelin...
lees meer >
Nummer: C/08/10/360 F
Casa Familia BV
lees meer >
Nummer: C/08/11/327 F
Casa Familia Vastgoed BV
lees meer >
Nummer: C/08/11/326 F
Casa Familia Service BV
lees meer >
Nummer: C/08/11/325 F
Casa Familia Club BV
lees meer >
Nummer: C/08/11/402 F
Brevink Totaal Installateur...
lees meer >
Nummer: C/08/10/42 F
Avabouw team B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/10/42-45 F
Avabouw B.V.
lees meer >
Nummer: C/08/09/205 F
Amtel N.V.
lees meer >

Extranet

U kunt hier inloggen op het extranet

Vragen

U kunt uw vragen direct hier stellen